Pejabat Ketua Pengarah

Director General Office

Pejabat Timbalan Ketua Pengarah (Komunikasi Strategik)

Deputy Director General (Strategic Communication) Office

Pejabat Timbalan Ketua Pengarah (Kandungan Digital)

Deputy Director General (Digital Content) Office

Pejabat Pengarah Kanan (Pengurusan)

Senior Director (Management) Office

Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat

Communication Services And Community Development Division

Bahagian Media dan Komunikasi Korporat

Media And Corporate Communications Division

Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik

Strategic Planning And Research Division

Bahagian Gerak Saraf dan Pengurusan Isu

Psychological Operations And Issues Management Division

Bahagian Penerbitan Dasar Negara

National Policy Publications Division

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

Human Resource Management Division

Bahagian Khidmat Pengurusan dan Kewangan

Management Services And Finance Division

Bahagian Komunikasi Visual dan Senireka

Visual Communications And Graphics Division

Bahagian Teknologi Digital

Digital Technology Division

Bahagian Perhubungan Antarabangsa

International Relations Division

Unit Integriti

Integrity Unit

JABATAN PENERANGAN NEGERI

STATE DEPARTMENT OF INFORMATION

Bahagian Media Siber

Media Cyber Division